ALTINCI BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1990 -1994 DEMİR VE ÇELİK SANAYİİ

ALTINCI BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI

1990 -1994

19. DEMİR VE ÇELİK SANAYİİ

(s.198)

a)               Hedefler

509. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek üretim yapısını sürekli olarak yenileyen, üretimi mümkün olan en düşük maliyetlerde gerçekleştiren, toplam talebi kalite ve miktar yönünden karşılayabilen bir demir çelik sanayiinin geliştirilmesi hedef alınmıştır.

510. Plan döneminde çelik üretim kapasitesinin, Erdemir'de devam etmekte olan "KAM" Projesi tevsiatının tamamlanması ile2.530 bin ton/yıl'a, İsdemir'de tesis içi darboğazların asılmasıyla 2.500 bin ton/yıl'a yükselmesi, Karabük'te ise çelikhane modernizasyonunun tamamlanması planlanmıştır.

511. Tamamlanmak üzere olan yatırımların gerçekleştirilmesi sonucu ark ocaklı tesislerin toplam kapasitesi Plan dönemi sonunda 5.600 bin ton/yıl'a, döküm sanayii kapasitesinin ise 1.100 bin ton/yıl'a ulaşacaktır. Ferro-alaşımlar sanayiinde ferro silisyum ve ferro-manganez üretiminde yeni yatırımların gerçekleştirilmesi hedef alınmıştır.

512. Demir çelik sanayii yurtiçi tüketiminin Plan dönemi sonunda uzun mamullerde 4,8 milyon tona, yassı mamullerde ise 5,0 milyon tona yükselmesi öngörülmektedir. Böylece kişi başına çelik tüketimi, 1988 yılındaki 110 kg seviyesinden 1994 yılında 175 kg seviyesine yükselecektir. Kişi başına çelik tüketimi ve çelik yoğunluğunun kalkınmış ülkelere göre oldukça düşük olması, önümüzdeki dönemde çelik talebinde hızlı bir gelişmenin olabileceğini göstermektedir. Plan döneminde özellikle soğuk ve sıcak sac taleplerinin artması, bu artışı imalat sanayiinin gelişimine bağlı olarak vasıflı çelik, döküm ve dövme mamulleri taleplerinin takip etmesi beklenmektedir.

513. Plan dönemi sonunda sektör üretiminin sıvı çelikte 12 milyon tona ulaşarak yılda ortalama yüzde 7,1 oranında artması hedef alınmıştır. Üretimi önemli oranlarda artacak mamuller arasında çubuklar, dikişli borular, kaplamalı saçlar ve vasıflı çelik mamullerin yer alacağı öngörülmektedir.

514. Demir çelik sanayii uzun mamuller ihracatının Plan döneminde yıllık ortalama yüzde 14,3 oranında artması öngörülmüştür. Dikişli borular, ferro-krom ve işlenmiş döküm mamullerinde ihracatın artmaya devam edeceği, yassı mamuller ihracatının yurtiçi arz-talep dengesi sebebi ile önemli bir gelişme göstermeyeceği tahmin edilmektedir.

515. Plan döneminde Erdemir'de haddeleme kapasitesinin tam kullanılması amacı ile yarı ürün ithalatına devam edilecektir. Aynı dönemde soğuk çekilmiş saçlar ile ark ocaklı tesislerde beklenen üretim artışlarına paralel olarak hurda çelik ithalatı artmaya devam edecektir.

b)               İlkeler ve Politikalar

516. Demir çelik sanayii, teknolojik yönden yenilenmiş, tüketicilerin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap veren ve uygun fiyatlarla mamullerini pazarlaya-bilen bir yapıda geliştirilecektir.

517. Rehabilitasyon ve modernizasyon yatırımlarına öncelik verilecek, uzun ürünler üretimine yönelik yeni ark ocaklı tesisler teşvik edilmeyecektir.

518. Hurda çeliğin ikamesi için sünger demir üretimi ile diğer alternatif kaynakların değerlendirilmesi konusunda teknik ve ekonomik çalışmalar desteklenecektir.

519. Uzun mamuller üretimine yönelik küçük ölçekli haddehanelerin durumu AT'ye entegrasyon çerçevesinde değerlendirilecektir.

520. Demiryolu ray talebinin yurtiçinden karşılanması amacı ile gerekli teknik ve ekonomik çalışmalar başlatılacaktır.

521. Yeni tiplerde ekonomik geniş flanşlı profillerin üretimine geçilmesi konusunda yapılacak çalışmalar özendirilecektir.

522. Beton yapılarda kullanılan yuvarlak düz çelik mamullerin nervürlü veya hasır çeliğe dönüştürülmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

523. Şehir altyapı hizmetlerinde teknik özellikleri sebebi ile tercihan kullanılan düktü boruların üretimine yönelik yatırımlar özendirilecektir.

524. Yeni yassı mamul tesislerinin kurulması için gerekli çalışmalara başlanacak, konunun özel bir çerçevede ele alınması ve proje finansman modellerinin geliştirilmesi yönündeki çalışmalar desteklenecektir.

525. Döküm sanayiinde yeni tesis, rehabilitasyon ve modernizasyon yatırımları ile küçük ölçekli döküm sanayii kuruluşlarının üretim ünitelerinin iyileştirilerek ekonomik ölçeklere uluşmasını sağlayacak girişimler özendirilecektir.

526. Dikişli boru sektöründe, kalite standardını yükseltici, modernizasyona dönük ve verimliliği artırıcı yatırımlara öncelik verilecektir.

527. Dövme sanayiinin ihtiyaç duyduğu vasıflı çelik türlerinin yurtiçinde üretiminin artırılması amacı ile, mevcut ark ocaklı çelik tesislerinin vasıflı çelik üretimine yönelik yatırımlar ile ferro-alaşımların üretimine yönelik yeni yatırımlar teşvik edilecektir.


TABLO : 130 — Demir ve Çelik Sanayii Talebi
M . Ton
D : Milyon TL
1988 Yılı Fiyatlarıyla


1984 Gerçekleşme
1988 Gerçekleşme
1989 Tahmin
1984 Plan Hedefi
YILLIK ORT. ARTIŞ (%)
MALLAR
Miktar
Değer
Miktar
Değer
Miktar
Değer
Miktar
Değer
V.Plan
VI:Plan
Kok
2.682
-
3.418
-
3.650
-
4.500
-
6,4
4,3
Pik
254
-
502
-
595
-
800
-
18,6
6,1
Hurda(7)
1.691
-
4.226
-
4.435
-
7.700
-
21,3
11,7
Demir-Çelik Ürünleri
5.167
3.446.234
7.151
4.688.125
7.073
4.685.326
11.175
7.429.060
6,3
9,7
Uzun Ürünler Toplamı
2.147
1.076.284
3.372
1.697.277
3.215
1.609.510
4.720
2.367.290
8,4
8,0
Çubuk (1)
1.831
896.641
2.785
1.363.815
2.725
1.334.433
3.950
1.934.315
8,3
7,7
Profil
266
148.428
494
275.652
465
259.470
720
401.760
11,8
9,1
Demiryolu malzemesi
50
31.215
93
57.810
25
15.608
50
31.215
-12,9
14,9
Yassı ürünler toplamı
2.274
1.329.990
2.825
1.678.990
2.925
1.765.900
5.000
3.038.000
5,8
11,5
Sıcak Ç.Ürünler (2)
1.206
567.760
1.379
648.130
1.350
634.500
2.200
1.034.000
2,2
10,3
Soğuk Ç.Ürünler (3)
594
377.190
824
523.240
870
552.450
1.600
1.016.000
7,9
13,0
Kaplamalı Saclar (4)
152
132.240
203
176.610
275
239.250
500
435.000
12,6
12,7
Dikişli borular
320
252.800
419
331.010
430
339.700
700
553.000
6,1
10,2
Diğer ürünler toplamı
746
1.039.960
955
1.311.858
933
1.309.916
1.455
2.023.770
4,7
9,1
Vas. ve özel çelik (5)
208
267.072
262
336.408
250
321.000
450
577.800
3,7
12,5
Dikişsiz borular
44
56.848
35
44.574
33
42.636
65
83.980
-5,6
14,5
Diğer borular (6)
26
13.572
58
30.276
30
15.660
50
261.000
2,9
10,8
Pik ve çelik döküm
468
702.468
600
900.600
620
930.620
890
1.335.890
5,8
7,5
Ferro alaşımlar
50
46.100
95
87.774
105
96.810
195
179.790
16,0
13,2
TOPLAM
-
3.492.334
-
4.755.899
-
4.782.136
-
7.608.850
6,5
9,7

(1) Tel ve filmaşinler dahil
(2) Sıcak çekme şeritler ve levhalar dahil
(3) Soğuk çekme şeritler dahil
(4) Manyetik saçlar dahil
(5) Uç mamul üretimi
(6) Dökme borular
(7) Proses hurdası dahil.


TABLO: 131 — Demir ve Çelik Sanayii Üretimi
M . Ton
D : Milyon TL
1988 Yılı Fiyatlarıyla


1984 Gerçekleşme
1988 Gerçekleşme
1989 Tahmin
1984 Plan Hedefi
YILLIK ORT. ARTIŞ (%)
MALLAR
Miktar
Değer
Miktar
Değer
Miktar
Değer
Miktar
Değer
V.Plan
VI:Plan
Kok
2.510
-
3.358
-
3.600
-
4.200
-
7,5
3,1
Ham demir
2.902
-
4.461
-
4.700
-
6.250
-
10,1
5,9
Pik
247
-
453
-
475
-
600
-
14,0
4,8
Sıvı çelik
4.330
-
7.982
-
6.500
-
12.000
-
14,4
7,1
Hurda (1)
650
-
752
-
825
-
1.000
-
4,9
3,9
Demir çelik ürünleri
5.620
3.954.783
8.367
5.235.410
8.623
5.434.835
13.680
8.568.850
8,6
9,5
Uzun ürünler toplamı
2.918
1.502.275
4.853
2.475.700
4.930
2.516.875
8.115
4.143.750
10,9
10,5
Çubuklar
2.383
1.191.500
4.200
2.100.000
4.250
2.125.000
7000
3.500.000
12,3
10,5
Profiller
517
297.275
650
373.750
675
388.125
1.100
632.500
5,5
10,3
Demiryolu malzemesi
18
13.500
3
1.950
5
3.750
15
11.250
-22,4
24,6
Yassı ürünler toplamı
2.099
1.272.450
2.706
1.682.700
2.850
1.797.500
4.200
2.700.000
7,2
8,5
Sıcak ç. Ürünler (2)
1.048
471.600
1.256
565.200
1.250
562.500
1.800
810.000
3,6
7,6
Soğuk ç.ürünler (3)
370
222.000
460
276.000
500
300.000
600
360.000
6,2
3,7
Kaplamalı saclar (4)
167
141.950
340
269.000
425
361.250
700
595.000
20,5
10,5
Dikişli borular
514
436.900
650
552.500
675
573.750
1.100
935.000
5,6
10,3
Diğer Ürünler toplamı
603
820.056
809
1.077.010
843
1.120.460
1.365
1.725.100
6,4
9,0
Vas. ve özel çelik (5)
111
94.350
198
168.300
210
178.500
400
340.000
13,6
13,8
Dikişsiz borular
8
10.400
6
7.150
8
10.400
15
19.500
0,0
13,4
Diğer borular (6)
9
2.808
5
1.560
5
1.560
50
15.600
-11,1
58,5
Pik ve çelik döküm
475
712.500
600
900.000
620
930.000
900
1.350.000
5,5
7,7
Ferro alaşımlar
54
61.182
60
68.207
100
113.300
200
226.600
13,1
14,9
TOPLAM
-
3.655.965
-
5.303.617
-
5.548.135
-
8.795.450
8,7
9,7

(1) Tel ve filmaşinler dahi! (5) Uç mamul üretimi
(2) Sıcak çekme şeritler ve levhalar dahil (6) Dökme borular
(3) Soğuk çekme şeritler dahil (7) Proses hurdası dahil
(4) Manyetik saçlar dahil


TABLO : 132 — Demir ve Çelik Sanayii İhracatı
M . Ton
D : Milyon TL
1988 Yılı Fiyatlarıyla


1984 Gerçekleşme
1988 Gerçekleşme
1989 Tahmin
1984 Plan Hedefi
YILLIK ORT. ARTIŞ (%)
MALLAR
Miktar
Değer
Miktar
Değer
Miktar
Değer
Miktar
Değer
V.Plan
VI:Plan
Kok
60
69.901
20
23.280
-
-
-
-
0,0
0,0
Pik
185
34.773
101
16.984
50
9.398
-
-
-23,0
-100,0
Hurda (1)
-
-
8
11.155
-
-
-
-
0,0
0,0
Kütük blum
185
57.611
1.280
396.593
1.200
373.693
1.000
311.410
45,3
-3,6
Demir çelik ürünleri
1.504
704.567
2.806
1.392.772
3.086
1.525.145
5.510
2.618.428
16,7
11,4
Uzun ürünler toplamı
1.081
419.548
1.831
706.226
2.050
794.326
4.000
1.547.638
13,6
14,3
Çubuklar (2)
738
284.963
1.635
631.320
1.800
696.231
3.500
1.351.450
19,6
14,2
Profiller
343
134.586
196
76.906
250
98.094
500
196.189
-6,1
14,9
Yassı ürünler toplamı
410
268.233
930
647.793
975
680.047
1.400
973.670
20,4
7,4
Sıcak ç.ürünler (3)
160
90.601
316
178.936
325
184.032
500
283.127
15,2
9,0
Soğuk ç.ürünler (4)
8
5.701
140
99.764
150
106.890
-
-
-79,7
-100,0
Kaplamalı saclar (5)
38
33.329
236
206.989
250
219.268
400
350.829
45,8
9,9
Dikişli borular
204
138.603
238
161.704
250
169.857
500
339.714
4,2
14,9
Diğer ürünler toplamı
13
16.785
45
37.153
61
50.772
110
97.120
24,8
13,9
Vas. ve özel çelik (6)
4
3.285
44
36.133
60
49.272
100
82.120
71,9
10,8
Pik ve çelik döküm
9
13.500
1
1.020
1
1.500
10
15.000
-35,6
58,5
Ferro alaşımlar
56
77.522
60
83.059
95
131.510
135
166.440
11,1
7,2
TOPLAM
-
944.373
-
1.927.843
-
2.039.746
-
3.116.440
16,7
8,8

(1) Granûtler dahil
(2) Tel ve filmaşinler dahil
(3) Sıcak çekme şeritler ve levhalar dahil(4) Soğuk çekme şeritler dahil
(5) Manyetik saçlar dahil
(6) Uç mamul üretimi


TABLO : 133 — Demir ve Çelik Sanayii İthalatı
M . Ton
D : Milyon TL
1988 Yılı Fiyatlarıyla


1984 Gerçekleşme
1988 Gerçekleşme
1989 Tahmin
1984 Plan Hedefi
YILLIK ORT. ARTIŞ (%)
MALLAR
Miktar
Değer
Miktar
Değer
Miktar
Değer
Miktar
Değer
V.Plan
VI:Plan
Kok
172
32.119
80
14.835
50
9.272
300
55.631
-22,0
43,1
Pik
67
14.052
150
31.460
170
35.655
200
41.947
20,5
3,3
Hurda
1.041
192.585
3.471
642.114
3.610
667.083
6.700
1.240.793
28,2
13,2
Kütük blum
928
301.600
335
108.875
300
97.500
500
162.500
-20,2
10,8
Slab
284
74.947
532
140.394
600
158.340
600
158.340
16,1
0,0
Demir çelik ürünleri
1.070
743.428
1.590
1.096.141
1.536
1.033.371
3.005
2.050.489
6,8
14,7
Uzun ürünler toplamı
330
152.316
350
162.769
335
143.327
605
262.966
-1,2
12,9
Çubuk (1)
185
75.038
220
89.235
275
111.543
450
182.526
8,3
10,4
Profil
92
45.666
40
19.855
40
19.855
120
59.565
-15,3
24,6
Demiryolu malzemesi
53
31.611
90
53.679
20
11.929
35
20.875
-17,7
11,8
Yassı ürünler toplamı
585
351.221
1.049
655.647
1.050
657.036
2.200
1.458.689
13,3
17,3
Sıcak ç.ürünler (2)
321
159.922
439
218.709
425
211.735
900
448.624
5,8
16,2
Soğuk ç.ürünler (3)
232
155.587
504
338.000
520
348.730
1.000
670.634
17,5
14,0
Kaplamalı saclar (4)
22
19.458
99
87.561
100
88.445
200
176.890
35,4
14,9
Dikişli borular
10
16.254
7
11.378
5
8.127
100
162.541
-12,9
82,1
Diğer ürünler toplamı
155
239.891
191
277.725
151
233.008
200
328.834
-0,6
7,1
Vas.ve özel çelik (5)
100
179.207
108
193.544
100
179.207
150
268.811
0,0
8,4
Dikişsiz borular
36
43.216
29
34.813
25
30.011
50
60.022
-7,0
14,9
Diğer borular (6)
16
14.617
53
48.418
25
22.839
-
-
9,3
100,0
Pik ve çelik döküm
3
2.851
1
950
1
950
-
-
-19,7
-100,0
Ferro alaşımlar
52
45.930
95
83.913
100
68.330
130
114.628
14,0
5,4
TOPLAM
-
1.404.662
-
2.117.733
-
2.089.550
-
3.824.528
6,3
12,8

(1) Tel ve filmaşînler dahil (4) Manyetik saçlar dahil
(2) Sıcak çekme şeritler ve levhalar dahil (5) Uç mamul üretimi

(3) Soğuk çekme şeritler dahil (6) Dökme borular

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Ülkemiz Demir Çelik Sektöründe Sonu Hazin Biten Bir Proje - Sivas Demir Çelik ( Sidemir )

DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1979-1983 DEMİR ÇELİK SANAYİİ

ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1973 - 1977 DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ